Sabata de seagrass

Tu tries si posar-les dins de casa amb flors seques o al jardí!

12.40
30x13x1636x17x1946x21x26

Tant les pots posar a l'entrada de casa amb flors seques com al jardí amb uns geranis. Tu tries!