Llenyer espart obert costats

54.6
44x26x2453x30x2765x37x3470x43x40